Visokošolske knjižnice

Knjižnica mora izpolnjevati najmanj zahtevano vrednost pri naslednjih pogojih:

VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO GRADIVO Knjižnična zbirka Visokošolska knjižnica ima javno dostopni pisni dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov in ga redno posodablja. Dokument je lahko objavljen samostojno ali kot sestavni del širšega razvojnega dokumenta knjižnice.
Podatki: Knjižnica navede aktivno povezavo do objavljenega dokumenta.
Merilo: V dokumentu je opredeljena politika upravljanja, izgradnje in razvoja knjižnične zbirke ter zagotavljanja dostopa do elektronskih informacijskih virov.
pisni dokument 100 %
KNJIŽNIČNO GRADIVO Dostopnost študijskega gradiva Visokošolska knjižnica zagotavlja po najmanj en izvod učbenikov in druge temeljne študijske literature na fizičnih nosilcih za vsak študijski program visokošolskega zavoda. Dostop do referenčnega in študijskega gradiva v elektronski obliki zagotavlja v prostorih knjižnice in na daljavo.
Podatki: Knjižnica navede aktivno povezavo do seznama študijskega gradiva in z izjavo potrdi dostopnost.
Merilo: V izjavi je potrjena dostopnost študijskega gradiva
izjava 100 %
STROKOVNI DELAVCI Število Visokošolska knjižnica ima najmanj enega strokovnega knjižničarskega delavca.
Podatki: Knjižnica navede število strokovnih knjižničarskih delavcev.
Merilo: Visokošolska knjižnica ima najmanj enega strokovnega knjižničarskega delavca.
1 100 %
STROKOVNI DELAVCI Število Univerzitetna knjižnica ima za naloge, ki jih knjižnica koordinira in izvaja v okviru knjižničnega sistema univerze ter so določene z zakonom, dodatno najmanj enega strokovnega knjižničarskega delavca.
Podatki: Knjižnica navede število strokovnih delavcev za naloge, ki jih knjižnica koordinira in izvaja v okviru knjižničnega sistema univerze ter so določene z zakonom.
Merilo: Število strokovnih knjižničarskih delavcev za naloge, ki jih ima knjižnica v okviru knjižničnega sistema univerze, je najmanj ena.
1 100 %
PROSTOR IN OPREMA Uporabniška mesta

Visokošolska knjižnica ima za dostop do knjižničnega gradiva in njegovo uporabo ter za študij najmanj eno uporabniško mesto na 30 študentov, vpisanih na redni študij prve, druge in tretje stopnje visokošolskega zavoda. Visokošolska knjižnica, ki opravlja naloge univerzitetne knjižnice, ima za dostop do knjižničnega gradiva in njegovo uporabo ter za študij najmanj eno uporabniško mesto na 100 študentov univerze, vpisanih na redni študij prve, druge in tretje stopnje. Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) ter Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK) imata za dostop do knjižničnega gradiva in njegovo uporabo ter za študij po najmanj eno uporabniško mesto na 200 študentov Univerze v Ljubljani (UL), vpisanih na redni študij prve, druge in tretje stopnje.
Podatki: Knjižnica navede podatek o številu uporabniških mest in številu vpisanih študentov v poročevalskem letu.
Merilo: Visokošolska knjižnica mora imeti najmanj eno uporabniško mesto na 30/100/200 študentov, vpisanih na redni študij prve, druge in tretje stopnje.

1 na 30 vpisanih študentov (visokošolska knjižnica)

1 na 100 vpisanih študentov (univerzitetna knjižnica)

1 na 200 vpisanih študentov na UL (NUK in CTK)

50 %

Nazaj

 

Pojasnila

 

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Pisni dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov mora biti javno objavljen na spletu. V dokument morajo biti vključene vsebine, ki opredeljujejo upravljanje knjižnične zbirke, izgradnjo knjižnične zbirke ter razvoj knjižnične zbirke. Dokument mora vsebovati še informacije, kako knjižnica zagotavlja dostop do elektronskih informacijskih virov. Priporočljivo je, da so omenjene vsebine strukturirane v ločena poglavja ter da je dokument opremljen z datumom sprejetja in datumom zadnje posodobitve.

Temeljna študijska literatura je nabor virov, ki so bistveni za uspešno razumevanje osnovnih konceptov področja ter vsebine študijskega programa. 

Izjavo o dostopnosti študijskega gradiva mora potrditi odgovorna oseba visokošolskega zavoda oziroma knjižnice, če je ta samostojni visokošolski zavod.

STROKOVNI DELAVCI

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina strokovni knjižničarski delavci. Upošteva se ekvivalent polne zaposlitve (EPZ).

PROSTOR IN OPREMA

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina uporabniško mesto. Upoštevajo se tudi prostori, ki so lokacijsko ločeni od knjižnice, a so praviloma namenjeni za izvajanje knjižnične dejavnosti.

Nazaj

 

Predstavitev

prezentacija

predstavitev

Nazaj