Poročila in študije

Knjižnice glasbenih šol v šolskem letu 2018–2019 (2019)

Poročilo o delavnicah o izzivih in ukrepih za uresničevanje Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice za obdobje 2018–2028 (2019)

Financiranje knjižnične dejavnosti: splošne knjižnice (2018)

Šolske knjižnice v šolskem letu 2017–18 (2019)

Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in v Univerzitetni knjižnici Maribor, stanje na dan 31. 12. 2016 (2018)

Raziskava slovenskih specialnih knjižnic (2018)

Knjižnice v dijaških domovih in izpolnjevanje določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (2018)

Doseganje razvojnih usmeritev Standardov za splošne knjižnice veljavnih v obdobju 2005–2017: raziskava (2018)

Izpolnjevanje določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v knjižnicah glasbenih šol (2018)

Identifikacija in bibliografski opis glasbenih virov: priročnik za knjižnice glasbenih šol v sistemu COBISS (2017)

Poročilo o dejavnosti osrednjih območnih knjižnic (OOK): izvajanje posebnih nalog v obdobju 2014–2016 (2017)

Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog OOK (2017) Pripombe na strokovna izhodišča in odziv skupine

Izpolnjevanje določil Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe v šolskih knjižnicah (2017)

Poročilo o meritvah šolskih knjižnic (2017)

Študija prostorske simulacije mreže splošnih knjižnic (2015)

Model knjižnice za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja, vključno z modelom zagotavljanja in koordinacije knjižničnih storitev za slepe, slabovidne in osebe z motnjami branja na področju celotne države (2014)

Informacijsko komunikacijska oprema (IKT) po območjih osrednjih območnih knjižnic: poročilo o popisu za leto 2013 (2015)

Poročilo o izvajanju posebnih nalog OOK 2010–2013 (2015)

OOK poročilo o izvajanju dejavnosti 2007–2009 (2010)

Metodologija izračunavanja in prikazovanja kazalcev uspešnosti knjižnic (2012)

Meritve razvitosti knjižnic in problematika določb Pravilnika o izvajanju knjižnične dejavnosti kot javne službe (2014)

Zasnova prostorske analize dostopnosti dejavnosti splošnih knjižnic za prebivalstvo (2013)

Raziskava o izvajanju posebnih nalog OOK (2013)

Knjižnice in kulturna dediščina: problematika strokovnih definicij in aktualnih normativnih rešitev (2012)

Knjižnični sistem Slovenije 2009–2010: stanje, trendi, izzivi (2010)

Vzpostavitev ustreznega statusa knjižnice za slepe in slabovidne v sistemu (javnih) knjižnic (2010)

Slovenske splošne knjižnice danes (2006)

Osrednje območne knjižnice 2003–2006 (2007)

Strokovna izhodišča za izvajanje knjižnične dejavnosti (2008)

Smernice za izvajanje knjižnične dejavnosti splošnih in šolskih knjižnic ob uporabi skupnih virov (2009)

Analiza stanja in možnosti ukinitve nadomestil za včlanitev v slovenske splošne knjižnice (2010)