Standardi

V Narodni in univerzitetni knjižnici redno spremljamo novosti na področju standardizacije v tistem delu, ki se neposredno navezujejo na dejavnost informatikov, dokumentalistov in knjižničarjev. Ker želimo z novostmi seznanjati tudi druge slovenske knjižničarke in knjižničarje smo z dovoljenjem Slovenskega inštituta za standardizacijo pripravili preglednico veljavnih slovenskih standardov za to področje, ki jo redno ažuriramo.

V preglednici so navedeni ISO standardi, ki jih je pripravil tehnični odbor ISO/TC 46 Informatika in dokumentacija Mednarodne organizacije za standardizacijo ISO in jih je slovenski tehnični odbor SIST/TC IDO Informatika in dokumentacija (sedaj SIST/TC IDT Informatika, dokumentacija in splošna terminologija) sprejel kot slovenski standard. Slovenska oznaka standarda SIST/ISO je hkrati tudi povezava do KAtaloga Slovenskega inštituta za standardizacijo, kjer si lahko ogledate dodatne podrobnosti v zvezi s standardom (datum objave, datum revizije, število revizij itd.).

Vsebino vseh standardov si lahko po predhodnem dogovoru (tel.: (01) 478 30 66; e-naslov: knjiznica@sist.si) ogledate v čitalnici Slovenskega inštituta za standardizacijo.

Nakup je mogoč preko spletne trgovine oz. naročila po e-pošti: prodaja@sist.si.

Na vprašanja v zvezi s standardi in predpisi odgovarja Kontaktna točka SIST (tel.: (01) 478 30 68; e-naslov: info@sist.si).

  Tuja oznaka Slovenska oznaka Naslov
(angleški)
Naslov
(slovenski)
Dostopen v jezikih Opomba

1

ISO 4:1997

SIST ISO 4:2003

Information and documentation -- Rules for the abbreviation of title words and titles of publications

Informatika in dokumentacija - Pravila za krajšanje besed v naslovih in naslovov publikacij

angleški

 

2

ISO 8:2019

SIST ISO 8:2019

Information and documentation -- Presentation and identification of periodicals

Informatika in dokumentacija - Oblikovanje periodičnih publikacij

angleški

 

3

ISO 9:2005

SIST ISO 9:2005

Information and documentation -- Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters -- Slavic and non-Slavic languages

Informatika in dokumentacija - Transliteracija ciriličnih znakov v latinične znake - Slovanski in neslovanski jeziki

angleški

 

4

ISO 18:1981

SIST ISO 18:1996

Documentation -- Contents list of periodicals

Dokumentacija - Kazala periodike

angleški

 

5

ISO 214:1976

SIST ISO 214:1996

Documentation -- Abstracts for publications and documentation

Dokumentacija - Izvlečki za publikacije in dokumentacijo

angleški in slovenski

 

6

ISO 215:1986

SIST ISO 215:1996

Documentation -- Presentation of contributions to periodicals and other serials

Dokumentacija - Oblikovanje prispevkov v periodičnih in drugih serijskih publikacijah

angleški in slovenski

 

7

ISO 233:1984

SIST ISO 233:2005

Documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters

Dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake

angleški

 

8

ISO 233-3:1999

SIST ISO 233-3:2005

Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters -- Part 3: Persian language -- Simplified transliteration

Informatika in dokumentacija – Transliteracija arabskih znakov v latinične znake – 3. del: Perzijski jezik – Poenostavljena transliteracija

angleški

v pripravi oSIST ISO/DIS 233-3:2021

9 ISO/DIS 233-3 oSIST ISO/DIS 233-3:2021 Information and documentation -- Transliteration of Arabic characters into Latin characters - Part 3: Persian language — Transliteration Informatika in dokumentacija - Transliteracija arabskih znakov v latinične znake - 3. del: Perzijski jezik - Transliteracija angleški neobjavljen

10

ISO 259:1984

SIST ISO 259:2005

Documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters

Dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake

angleški

 

11

ISO 259-2:1994

SIST ISO 259-2:2005

Information and documentation -- Transliteration of Hebrew characters into Latin characters -- Part 2: Simplified transliteration

Informatika in dokumentacija – Transliteracija hebrejskih znakov v latinične znake – 2. del: Poenostavljena transliteracija

angleški

 

12 ISO 639-1:2002 SIST ISO 639-1:2003 Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code Kode za predstavljanje jezikov - 1. del: Dvočrkovna koda angleški in slovenski in francoski  
13 ISO 639-2:1998 SIST ISO 639-2:2003 Codes for the representation of names of languages -- Part 2: Alpha-3 code Kode za predstavljanje jezikov - 2. del: Tričrkovna koda angleški in slovenski in francoski  
14 ISO 639-3:2007 SIST ISO 639-3:2008 Codes for the representation of names of languages - Part 3: Alpha-3 code for comprehensive coverage of languages Kode za predstavljanje imen jezikov - 3. del: Tričrkovna koda za celovito predstavitev jezikov angleški v prevajanju
15 ISO 639-4:2010 SIST ISO 639-4:2010 Codes for the representation of names of languages - Part 4: General principles of coding of the representation of names of languages and related entities, and application guidelines Kode za predstavljanje imen jezikov - 4. del: Splošna načela kodiranja predstavitve imen jezikov in sorodnih entitet ter smernice za uporabo angleški v prevajanju
16 ISO 639-5:2008 SIST ISO 639-5:2008 Codes for the representation of names of languages - Part 5: Alpha-3 code for language families and groups Kode za predstavljanje imen jezikov - 5. del: Tričrkovna koda za jezikovne družine in skupine angleški in francoski v prevajanju

17

ISO 690:2021

SIST ISO 690:2021

Information and documentation -- Guidelines for bibliographic references and citations to information resources

Informatika in dokumentacija - Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij

angleški

 

18

ISO 704:2009

SIST ISO 704:2013

Terminology work -- Principles and methods

Terminološko delo - Načela in metode

angleški

v pripravi oSIST ISO/DIS 704:2021
19 ISO/DIS 704 oSIST ISO/DIS 704:2021 Terminology work -- Principles and methods Terminološko delo - Načela in metode angleški neobjavljen

20

ISO 832:1994

SIST ISO 832:1996

Information and documentation -- Bibliographic description and references -- Rules for the abbreviation of bibliographic terms

Informatika in dokumentacija - Bibliografski opis in viri - Pravila za krajšanje bibliografskih izrazov

angleški in francoski

 

21

ISO 843:1997

SIST ISO 843:2005

Information and documentation -- Conversion of Greek characters into Latin characters

Informatika in dokumentacija – Prevedba (konverzija) grških znakov v latinične znake

angleški

 

22

ISO 999:1996

SIST ISO 999:2003

Information and documentation -- Guidelines for the content, organization and presentation of indexes

Informatika in dokumentacija – Smernice za vsebino, urejanje in predstavljanje indeksov

angleški

 

23

ISO 1086:1991

SIST ISO 1086:1996

Information and documentation -- Title leaves of books

Informatika in dokumentacija - Naslovne strani knjig

angleški

 

24 ISO 1087:2019 SIST ISO 1087:2021 Terminology work and terminology science - Vocabulary Terminološko delo in terminološka znanost - Slovar angleški

25

ISO 2108:2017

SIST ISO 2108:2018

Information and documentation -- International standard book number (ISBN)

Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna knjižna številka (ISBN)

angleški

 

26

ISO 2145:1978

SIST ISO 2145:1996

Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents

Dokumentacija - Številčenje oddelkov in pododdelkov v pisnih dokumentih

angleški in slovenski

 

27

ISO 2146:2010

SIST ISO 2146:2010

Information and documentation - Registry services for libraries and related organizations

Informatika in dokumentacija - Registracijske storitve za knjižnice in sorodne organizacije

angleški

 

28

ISO 2384:1977

SIST ISO 2384:1996

Documentation -- Presentation of translations

Dokumentacija - Oblikovanje prevodov

angleški

 

29

ISO 2709:2008

SIST ISO 2709:2009

Information and documentation - Format for information exchange

Informatika in dokumentacija - Oblika zapisa za izmenjavo informacij

angleški

 

30

ISO 2788:1986

SIST ISO 2788:1996

Documentation -- Guidelines for the establishment and development of monolingual thesauri

Dokumentacija - Smernice za zasnovo in razvoj enojezičnih tezavrov

angleški

Razveljavljen. Nadomeščen z:

- SIST ISO 25964-1:2013 - Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 1. del: Tezavri za pridobivanje informacij

- SIST ISO 25964-2:2013 - Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 2. del: Interoperabilnost z drugimi slovarji

31

ISO 2789:2013

SIST ISO 2789:2013

Information and documentation - International library statistics

Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice

angleški in slovenski

v pripravi oSIST ISO/DIS 2789:2021
32 ISO/DIS 2789 oSIST ISO/DIS 2789:2021 Information and documentation - International library statistics Informatika in dokumentacija - Mednarodna statistika za knjižnice angleški neobjavljen
33 ISO 3166-1:2020 SIST ISO 3166-1:2020 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 1. del: Kode držav angleški  

34

ISO 3166-2:2020

SIST ISO 3166-2:2020

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 2: Country subdivision code

Kode za predstavljanje imen držav in in njihovih podrejenih enot - 2. del: Kode podrejenih enot države

angleški

 

35

ISO 3166-3:2020

SIST ISO 3166-3:2020

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- Part 3: Code for formerly used names of countries

Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 3. del: Kode za nekdanja imena držav

angleški

 

36

ISO 3297:2020

SIST ISO 3297:2021

Information and documentation - International standard serial number (ISSN)

Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)

angleški

 

37

ISO 3901:2019

SIST ISO 3901:2003

Information and documentation -- International Standard Recording Code (ISRC)

Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna oznaka za posnetke (ISRC)

angleški

 

38

ISO 5122:1979

SIST ISO 5122:1996

Documentation -- Abstract sheets in serial publications

Dokumentacija - Strani z izvlečki v periodičnih publikacijah

angleški

 

39

ISO 5123:1984

SIST ISO 5123:1996

Documentation -- Headers for microfiche of monographs and serials

Dokumentacija - Podatki v zaglavju monografskih in periodičnih publikacij na mikrofiših

angleški

 

40

ISO 5127:2017

SIST ISO 5127:2018

Information and documentation – Vocabulary

Informatika in dokumentacija – Slovar

angleški

 

41

ISO 5426:1983

SIST ISO 5426:1996

Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Razširitev nabora znakov latinice za izmenjavo bibliografskih podatkov

angleški

 

42 ISO 5426-2:1996 SIST ISO 5426-2:2003 Information and documentation -- Extension of the Latin alphabet coded character set for bibliographic information interchange -- Part 2: Latin characters used in minor European languages and obsolete typography Informatika in dokumentacija - Razširitev nabora znakov latinice za izmenjavo bibliografskih podatkov - 2. del: Uporaba latinskih znakov v manjšinskih evropskih jezikih in zastareli tipografiji angleški  

43

ISO 5427:1984

SIST ISO 5427:1996

Extension of the Cyrillic alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Razširitev nabora znakov cirilice za izmenjavo bibliografskih podatkov

angleški

 

44

ISO 5428:1984

SIST ISO 5428:1996

Greek alphabet coded character set for bibliographic information interchange

Nabor znakov grške abecede za izmenjavo bibliografskih podatkov

angleški

 

45

ISO 5963:1985

SIST ISO 5963:1996

Documentation -- Methods for examining documents, determining their subjects, and selecting indexing terms

Dokumentacija - Metode pregledovanja dokumentov, določanje njihove vsebine in indeksiranih izrazov

angleški

 

46

ISO 5964:1985

SIST ISO 5964:1996

Documentation -- Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri

Dokumentacija - Smernice za zasnovo in razvoj večjezičnih tezavrov

angleški

Razveljavljen. Nadomeščen z:

- SIST ISO 25964-1:2013 - Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 1. del: Tezavri za pridobivanje informacij

- SIST ISO 25964-2:2013 - Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 2. del: Interoperabilnost z drugimi slovarji

47

ISO 6357:1985

SIST ISO 6357:1996

Documentation -- Spine titles on books and other publications

Dokumentacija - Hrbtni naslovi pri knjigah in drugih publikacijah

angleški

 

48

ISO 6438:1983

SIST ISO 6438:1996

Documentation -- African coded character set for bibliographic information interchange

Dokumentacija - Afriški nabor znakov za izmenjavo bibliografskih podatkov

angleški

 

49

ISO 6630:1986

SIST ISO 6630:1996

Documentation -- Bibliographic control characters

Dokumentacija - Bibliografski kontrolni znaki

angleški

 

50

ISO 7098:2015

SIST ISO 7098:2017

Information and documentation -- Romanization of Chinese

Informatika in dokumentacija - Latinični zapis kitajščine

angleški

 

51

ISO 7144:1986

SIST ISO 7144:1996

Documentation -- Presentation of theses and similar documents

Dokumentacija - Oblikovanje disertacij in podobnih dokumentov

angleški

 

52

ISO 7154:1983

SIST ISO 7154:1996

Documentation -- Bibliographic filing principles

Dokumentacija - Principi bibliografskega urejanja

angleški

v reviziji

53

ISO 7220:1996

SIST ISO 7220:2005

Information and documentation -- Presentation of catalogues of standards

Informatika in dokumentacija – Oblikovanje katalogov standardov

angleški

 

54

ISO 7275:1985

SIST ISO 7275:1996

Documentation -- Presentation of title information of series

Dokumentacija - Oblikovanje naslovnih informacij serijskih publikacij

angleški

 

55

ISO/TR 8393:1985

SIST-TP ISO/TR 8393:2005

Documentation -- ISO bibliographic filing rules (International Standard Bibliographic Filing Rules) -- Exemplification of Bibliographic filing principles in a model set of rules

Dokumentacija – Pravila ISO za bibliografsko urejanje (Mednarodna standardna pravila za bibliografsko urejanje) – Ponazoritev načel za bibliografsko urejanje z vzorčno zbirko pravil

angleški

 

56

ISO 8459:2009

SIST ISO 8459:2009

Information and documentation - Bibliographic data element directory for use in data exchange and enquiry

Informatika in dokumentacija - Seznam elementov bibliografskih podatkov za izmenjavo podatkov in poizvedbo

angleški

 

57

ISO 9230:2007

SIST ISO 9230:2014

Information and documentation -- Determination of price indexes for print and electronic media purchased by libraries

Informatika in dokumentacija - Določanje indeksov cen za tiskane in elektronske medije, ki jih nabavijo knjižnice

angleški

 

58 ISO 9706:1998 SIST ISO 9706:2000 Information and documentation - Paper for documents - Requirements for permanence Informatika in dokumentacija - Zahteve za papir - Zahteve za trajnost angleški  

59

ISO 9707:2008

SIST ISO 9707:2010

Information and documentation - Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications

Informatika in dokumentacija - Statistika proizvodnje in distribucije knjig, časopisov, periodike in elektronskih publikacij

angleški

 

60

ISO 9984:1996

SIST ISO 9984:2005

Information and documentation -- Transliteration of Georgian characters into Latin characters

Informatika in dokumentacija – Transliteracija gruzijskih znakov v latinične znake

angleški

v reviziji

61

ISO 9985:1996

SIST ISO 9985:2005

Information and documentation -- Transliteration of Armenian characters into Latin characters

Informatika in dokumentacija – Transliteracija armenskih znakov v latinične znake

angleški

 

62

ISO 10160:2015

SIST ISO 10160:2017

Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Service Definition

Informatika in dokumentacija – Skupina za povezovanje odprtih sistemov – Definicija aplikacijskih storitev medknjižnične izposoje

angleški

 

63

ISO 10161-1:2014

SIST ISO 10161-1:2018

Information and documentation -- Open Systems Interconnection -- Interlibrary Loan Application Protocol Specification -- Part 1: Protocol specification

Informatika in dokumentacija – Skupina za povezovanje odprtih sistemov – Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo – 1. del: Specifikacija protokola

angleški

 

64 ISO 10161-2:2014 SIST ISO 10161-2:2017 Information and documentation -- Open Systems Interconnection - Interlibrary Loan Application Protocol Specification - Part 2: Protocol implementation conformance statement (PICS) proforma Informatika in dokumentacija - Medsebojno povezani odprti sistemi - Specifikacija aplikacijskega protokola za medknjižnično izposojo - 2. del: Izjava o skladnosti izvedbe protokola (PICS) angleški  

65

ISO 10241-1:2011

SIST ISO 10241-1:2013

Terminological entries in standards -- Part 1: General requirements and examples of presentation

Terminološki vnosi v standardih - 1. del: Splošne zahteve in primeri predstavitve

angleški

 

66

ISO 10241-2:2012

SIST ISO 10241-2:2013

Terminological entries in standards -- Part 2: Adoption of standardized terminological entries

Terminološki vnosi v standardih - 2. del: Privzem standardiziranih terminoloških vnosov

angleški

 

67

ISO 10324:1997

SIST ISO 10324:2005

Information and documentation -- Holdings statements -- Summary level

Informatika in dokumentacija – Zaloga – Zbirni nivo

angleški

 

68

ISO 10957:2009

SIST ISO 10957:2010

Information and documentation - International standard music number (ISMN)

Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka glasbene publikacije (ISMN)

angleški

 

69

ISO 11108:1996

SIST ISO 11108:2003

Information and documentation -- Archival paper -- Requirements for permanence and durability

Informatika in dokumentacija - Arhivski papir - Zahteve za trajnost in obstojnost

angleški

 

70

ISO/TR 11219:2012

SIST-TP ISO/TR 11219:2013

Information and documentation - Qualitative conditions and basic statistics for library buildings -- Space, function and design

Informatika in dokumentacija - Kakovostni pogoji in osnovna statistika za zgradbe knjižnic - Prostor, funkcija in oblikovanje

angleški

 

71

ISO 11620:2014

SIST ISO 11620:2015

Information and documentation -- Library performance indicators

Informatika in dokumentacija – Kazalci uspešnosti delovanja knjižnic

angleški

 

72

ISO/TS 11669:2012

SIST-TS ISO/TS 11669:2013

Translation projects -- General guidance

Prevajalski projekti - Splošna navodila

angleški

 

73

ISO 11798:1999

SIST ISO 11798:2003

Information and documentation -- Permanence and durability of writing, printing and copying on paper -- Requirements and test methods

Informatika in dokumentacija - Trajnost in obstojnost pisanja, tiskanja in razmnoževanje na papir - Zahteve in preskusne metode

angleški

 

74

ISO 11799:2015

SIST ISO 11799:2018

Information and documentation -- Document storage requirements for archive and library materials

Informatika in dokumentacija – Zahteve za shranjevanje dokumentov za arhivsko in knjižnično gradivo

angleški

 

75

ISO 11800:1998

SIST ISO 11800:2003

Information and documentation -- Requirements for binding materials and methods used in the manufacture of books

Informatika in dokumentacija - Zahteve za kakovost materialov za izdelavo knjižnih platnic in postopke dela pri izdelavi knjig

angleški

 

76

ISO 11940:1998

SIST ISO 11940:2005

Information and documentation -- Transliteration of Thai

Informatika in dokumentacija – Transliteracija tajske pisave

angleški

 

77

ISO/TR 11941:1996

SIST-TP ISO/TR 11941:2005

Information and documentation -- Transliteration of Korean script into Latin characters

Informatika in dokumentacija – Transliteracija korejske pisave v latinične znake

angleški

 

78 ISO 12620:2019 SIST ISO 12620:2019 Management of terminology resources -- Data category specifications Upravljanje terminoloških virov - Specifikacije za podatkovne kategorije angleški  

79

ISO 13008:2012

SIST ISO 13008:2013

Information and documentation -- Digital records conversion and migration process

Informatika in dokumentacija - Proces konverzije in migracije digitalnih zapisov

angleški

v pripravi oSIST ISO/DIS 13008:2021

80 ISO/DIS 13008 oSIST ISO/DIS 13008:2021 Information and documentation -- Digital records conversion and migration process Informatika in dokumentacija - Proces konverzije in migracije digitalnih zapisov angleški neobjavljen

81

ISO/TR 13028:2010

SIST-TP ISO/TR 13028:2013

Information and documentation - Implementation guidelines for digitization of records

Informatika in dokumentacija - Smernice za izvedbo digitalizacije zapisov

angleški

 

82

ISO 13611:2014

SIST ISO 13611:2017

Interpreting -- Guidelines for community interpreting

Tolmačenje - Smernice za tolmačenje za potrebe skupnosti

angleški

 

83

ISO 14416:2003

SIST ISO 14416:2005

Information and documentation -- Requirements for binding of books, periodicals, serials and other paper documents for archive and library use -- Methods and materials

Informatika in dokumentacija – Zahteve za vezavo knjig, periodike in drugih dokumentov v papirni obliki za potrebe arhiva in knjižnic – Metode in materiali

angleški

 

84 ISO 14721:2012 SIST ISO 14721:2013 Space data and information transfer systems -- Open archival information system (OAIS) -- Reference model Trajno ohranjanje podatkov in sistemi za prenos informacij - Odprti arhivski informacijski sistem (OAIS) - Referenčni model angleški in slovenski  

85

ISO/TR 14873:2013

SIST-TP ISO/TR 14873:2017

Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving

Informatika in dokumentacija - Statistika in vprašanja glede kakovosti za spletno arhiviranje

angleški

 

86

ISO 15489-1:2016

SIST ISO 15489-1:2017

Information and documentation - Records management - Part 1: Concepts and principles

Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov - 1. del: Pojmi in načela

angleški

 

87

ISO/TR 15489-2:2001

SIST-TP ISO/TR 15489-2:2005

Information and documentation -- Records management -- Part 2: Guidelines

Informatika in dokumentacija – Upravljanje zapisov – 2. del: Smernice

angleški

 

88 ISO 15511:2019 SIST ISO 15511:2021 Information and documentation -- International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL) Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator za knjižnice in sorodne organizacije (ISIL) angleški  
89 ISO 15706-1:2002 SIST ISO 15706:2005 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) Informatika in dokumentacija – Mednarodna standardna številka avdiovizualnih gradiv (ISAN) angleški glej tudi:SIST ISO 15706-1:2005/Amd 1:2008
90 ISO 15706-1:2002/Amd 1:2008 SIST ISO 15706-1:2005/Amd 1:2008 Information and documentation - International Standard Audiovisual Number (ISAN) - AMENDMENT 1: Alternate encodings and editorial changes Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka avdiovizualnih gradiv (ISAN) - Dopolnilo 1: Izmenična kodiranja in lektorski popravki angleški  
91 ISO 15706-2:2007 SIST ISO 15706-2:2018 Information and documentation -- International Standard Audiovisual Number (ISAN) -- Part 2: Version identifier Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka avdiovizualnih gradiv (ISAN) - 2. del: Identifikator različice angleški  

92

ISO 15707:2001

SIST ISO 15707:2005

Information and documentation -- International Standard Musical Work Code (ISWC)

Informatika in dokumentacija – Mednarodna standardna koda glasbenih del (ISWC)

angleški

 

93

ISO 15836-1:2017

SIST ISO 15836-1:2018

Information and documentation - The Dublin Core metadata element set - Part 1: Core elements

Informatika in dokumentacija - Nabor metapodatkovnih elementov Dublin Core - 1. del: Ključni elementi

angleški

 

94 ISO 15836-2:2019 SIST ISO 15836-2:2021 Information and documentation -- The Dublin Core metadata element set -- Part 2: DCMI Properties and classes Informatika in dokumentacija - Nabor metapodatkovnih elementov Dublin Core - 2. del: Lastnosti in razredi DCMI angleški  

95

ISO 15919:2001

SIST ISO 15919:2005

Information and documentation -- Transliteration of Devanagari and related Indic scripts into Latin characters

Informatika in dokumentacija – Transliteracija pisave devanagari in drugih sorodnih indijskih pisav v latinične znake

angleški

 

96

ISO 15924:2004

SIST ISO 15924:2005

Information and documentation -- Codes for the representation of names of scripts

Informatika in dokumentacija – Kode za predstavljanje imen pisav

angleški in francoski

 

97

ISO 16175-1:2021

SIST ISO 16175-1:2021

Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 1: Functional requirements and associated guidance for any applications that manage digital records

Informatika in dokumentacija - Procesi in funkcionalne zahteve za načrtovanje programske opreme za upravljanje zapisov - 1. del: Funkcionalne zahteve in navodilo za aplikacije, ki upravljajo digitalne zapise

angleški

 

98

ISO/TS 16175-2:2020

SIST ISO/TS 16175-2:2021

Information and documentation - Processes and functional requirements for software for managing records - Part 2: Guidance for selecting, designing, implementing and maintaining software for managing records

Informatika in dokumentacija - Procesi in funkcionalne zahteve za načrtovanje programske opreme za upravljanje zapisov - 2. del: Navodilo za izbiro, načrtovanje, uvedbo in vzdrževanje programske opreme za upravljanje zapisov

angleški

 

99

ISO 16245:2009

SIST ISO 16245:2010

Information and documentation - Boxes, file covers and other enclosures, made from cellulosic materials, for storage of paper and parchment documents

Informatika in dokumentacija - Škatle, mape in drugi ovitki iz celuloznih materialov za hranjenje papirnatih in pergamentnih dokumentov

angleški

 

100

ISO 16439:2014

SIST ISO 16439:2015

Information and documentation -- Methods and procedures for assessing the impact of libraries

Informatika in dokumentacija - Metode in postopki za ocenjevanje vpliva knjižnic

angleški in slovenski

 

101 ISO 16642:2017 SIST ISO 16642:2018 Computer applications in terminology -- Terminological markup framework Računalniške aplikacije v terminologiji - Ogrodje za označevanje terminologije angleški  

102

ISO 17068:2017

SIST ISO 17068:2018

Information and documentation - Trusted third party repository for digital records

Informatika in dokumentacija - Repozitorij za digitalne zapise zaupanja vredne tretje strani

angleški

 

103 EN ISO 17100:2015 SIST EN ISO 17100:2015 Translation Services - Requirements for translation services Prevajalske storitve - Zahteve za prevajalske storitve angleški in slovenski  

104

ISO 17316:2015

SIST ISO 17316:2017

Information and documentation - International standard link identifier (ISLI)

Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator povezave (ISLI)

angleški

 

105

ISO/TR 18128:2014

SIST-TP ISO/TR 18128:2018

Information and documentation -- Risk assessment for records processes and systems

Informatika in dokumentacija – Ocena tveganja za postopke procesov in sisteme vodenja zapisov

angleški

 

106 ISO/TS 18344:2016 SIST-TS ISO/TS 18344:2018 Effectiveness of paper deacidification processes Učinkovitost postopkov za razkisanje papirja angleški  

107

ISO 18461:2016

SIST ISO 18461:2017

International museum statistics

Mednarodna statistika za muzeje

angleški

 

108

ISO 18626:2017

SIST ISO 18626:2018

Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions

Informatika in dokumentacija - Transakcije medknjižnične izposoje

angleški

v pripravi oSIST ISO/DIS 18626:2021

109 ISO 18626:2021 oSIST ISO/DIS 18626:2021 Information and documentation -- Interlibrary Loan Transactions Informatika in dokumentacija - Transakcije medknjižnične izposoje angleški neobjavljen
110 ISO/TR 19814:2017 SIST-TP ISO/TR 19814:2018 Information and documentation -- Collections management for archives and libraries Informatika in dokumentacija - Upravljanje zbirk arhivov in knjižnic angleški  
111 ISO/TR 19815:2018 SIST-TP ISO/TR 19815:2018 Information and documentation -- Management of the environmental conditions for archive and library collections Informatika in dokumentacija - Upravljanje okoljskih pogojev za zbirke arhivov in knjižnic angleški  
112 ISO 20247:2018 SIST ISO 20247:2018 Information and documentation -- International library item identifier(ILII) Informatika in dokumentacija - Mednarodna identifikacijska točka knjižnic (ILII) angleški  
113 ISO 20614:2017 SIST ISO 20614:2018 Information and documentation — Data exchange protocol for interoperability and preservation Informatika in dokumentacija - Protokol izmenjave podatkov za interoperabilnost in hranjenje angleški  

114

ISO 20775:2009

SIST ISO 20775:2009

Information and documentation - Schema for holdings information

Informatika in dokumentacija - Shema za podatke o zalogi

angleški

 

115

ISO/TR 20983:2003

SIST-TP ISO/TR 20983:2005

Information and documentation -- Performance indicators for electronic library services

Informatika in dokumentacija – Kazalci uspešnosti elektronskih knjižničnih storitev

angleški

Razveljavljen: 01-nov-2008. Nadomešča ga: -

116

ISO 21047:2009

SIST ISO 21047:2010

Information and documentation - International Standard Text Code (ISTC)

Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna koda besedila (ISTC)

angleški

 

117 ISO 21110:2019 SIST ISO 21110:2021 Information and documentation -- Emergency preparedness and response Informatika in dokumentacija - Pripravljenost in odziv na izredne razmere angleški  

118

ISO 21127:2004

SIST ISO 21127:2017

Information and documentation - A reference ontology for the interchange of cultural heritage

Informatika in dokumentacija - Referenčna ontologija za izmenjavo informacij o kulturni dediščini

angleški

 

119 ISO 21248:2019 SIST ISO 21248:2019 Information and documentation -- Quality assessment for national libraries Informatika in dokumentacija - Ocena kakovosti za nacionalne knjižnice angleški  

120

ISO/TR 21449:2004

SIST-TP ISO/TR 21449:2005

Content Delivery and Rights Management: Functional requirements for identifiers and descriptors for use in the music, film, video,sound recording and publishing industries

Dostava vsebin in upravljanje pravic: Funkcionalne zahteve za identifikatorje in deskriptorje za uporabo v glasbeni, filmski in video dejavnosti ter pri zvočnem snemanju in v založništvu

angleški

 

121 ISO/TR 22038:2020 SIST-TP ISO/TR 22038:2021 Information and documentation -- Description and presentation of rights information Informatika in dokumentacija - Opis in predstavitev informacij o pravicah angleški  
122 EN ISO 22259:2021 SIST EN ISO 22259:2021 Conference systems - Equipment - Requirements Konferenčni sistemi - Oprema - Zahteve angleški  

123

ISO 22274:2013

SIST ISO 22274:2013

Systems to manage terminology, knowledge and content -- Concept-related aspects for developing and internationalizing classification systems

Sistemi za upravljanje terminologije, znanja in vsebine - Pojmovni vidiki razvoja in internacionalizacije klasifikacijskih sistemov

angleški

 

124

ISO 22310:2006

SIST ISO 22310:2010

Information and documentation - Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards

Informatika in dokumentacija - Smernice pripravljavcem standardov za navajanje zahtev za upravljanje zapisov v standardih

angleški

 

125 ISO/TR 22428-1:2020 SIST-TP ISO/TR 22428-1:2021 Managing records in cloud computing environments - Part 1: Issues and concerns Upravljanje zapisov v okoljih računalništva v oblaku - 1. del: Vprašanja in pomisleki angleški  

126

ISO 23081-1:2017

SIST ISO 23081-1:2018

Information and documentation -- Records management processes -- Metadata for records -- Part 1: Principles

Informatika in dokumentacija - Procesi upravljanja zapisov - Metapodatki za zapise - 1. del: Načela

angleški

 

127

ISO 23081-2:2021

SIST ISO 23081-2:2021

Information and documentation - Managing metadata for records - Part 2: Conceptual and implementation issues

Informatika in dokumentacija - Upravljanje elementov in strukture metapodatkov o zapisih - 2. del: Koncept in izvedba

angleški

 

128 ISO/TR 23081-3:2011 SIST-TP ISO/TR 23081-3:2013 Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment method Informatika in dokumentacija - Upravljanje metapodatkov za zapise - 3. del: Metoda samoocenjevanja angleški  
129 ISO 23404:2020 SIST ISO 23404:2021 Information and documentation -- Papers and boards used for conservation -- Measurement of impact of volatiles on cellulose in paper Informatika in dokumentacija - Papirji in kartoni za konzerviranje - Merjenje vpliva hlapnih snovi na celulozo v papirju angleški  
130 ISO/DIS 23527 oSIST ISO/DIS 23527:2021 Information and documentation -- Research activity identifier information technology -- Learning, education, training and research (RAiD) Informatika in dokumentacija - Informacijska tehnologija identifikatorja raziskovalne dejavnosti - Učenje, izobraževanje, usposabljanje in raziskovanje (RAiD) angleški neobjavljen
131 ISO/DIS 24143 oSIST ISO/DIS 24143:2021 Information and documentation -- Information Governance -- Concept and principles Informatika in dokumentacija - Upravljanje informacij - Koncept in načela angleški neobjavljen

132

ISO 24610-1:2006

SIST ISO 24610-1:2013

Language resource management -- Feature structures -- Part 1: Feature structure representation

Upravljanje z jezikovnimi viri - Strukture lastnosti - 1. del: Predstavitev struktur lastnosti

angleški

 

133

ISO 24610-2:2011

SIST ISO 24610-2:2013

Language resource management -- Feature structures -- Part 2: Feature system declaration

Upravljanje z jezikovnimi viri - Strukture lastnosti - 2. del: Deklaracija sistema lastnosti

angleški

 

134

ISO 24611:2012

SIST ISO 24611:2013

Language resource management -- Morpho-syntactic annotation framework (MAF)

Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za oblikoskladenjsko označevanje (MAF)

angleški

 

135

ISO 24612:2012

SIST ISO 24612:2013

Language resource management -- Linguistic annotation framework (LAF)

Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za jezikoslovno označevanje (LAF)

angleški

 

136

ISO 24613-1:2019

SIST ISO 24613-1:2019

Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 1: Core model

Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 1. del: Jedrni model

angleški

 

137 ISO 24613-2:2020 SIST ISO 24613-2:2021 Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) -- Part 2: Machine Readable Dictionary (MRD) model Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 2. del: Model za strojno berljiv slovar (MRD) angleški  
138 ISO 24613-3:2021 SIST ISO 24613-3:2021 Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) - Part 3: Etymological extension Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 3. del: Etimološka razširitev angleški  
139 ISO 24613-4:2021 SIST ISO 24613-4:2021 Language resource management - Lexical markup framework (LMF) - Part 4: TEI serialization Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 4. del: Serializacija TEI angleški  
140 ISO/PRF 24613-5 oSIST ISO/DIS 24613-5:2021 Language resource management -- Lexical markup framework (LMF) - Part 5: Lexical base exchange (LBX) serialization Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za označevanje leksikonov (LMF) - 5. del: Serializacija leksikalne osnovne izmenjave (LBX) angleški neobjavljen

141

ISO 24614-1:2010

SIST ISO 24614-1:2013

Language resource management -- Word segmentation of written texts -- Part 1: Basic concepts and general principles

Upravljanje z jezikovnimi viri - Segmentacija v besede v pisnih besedilih - 1. del: Osnovni pojmi in splošna načela

angleški

 

142 ISO 24614-2:2011 SIST ISO 24614-2:2014 Language resource management - Word segmentation of written texts - Part 2: Word segmentation for Chinese, Japanese and Korean Upravljanje z jezikovnimi viri - Besedna razčlenitev pisanega besedila - 2. del: Besedna razčlenitev za kitajski, japonski in korejski jezik angleški  

122

ISO 24615-1:2014

SIST ISO 24615-1:2018

Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) -- Part 1: Syntactic model

Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za skladenjsko označevanje (SynAF) - 1. del: Model skladnje

angleški

 

143 ISO 24615-2:2018 SIST ISO 24615-2:2018 Language resource management -- Syntactic annotation framework (SynAF) -- Part 2: XML serialization (ISOTiger) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za skladenjsko označevanje (SynAF) - 2. del: Serializacija XML (nabor Tiger) angleški  

144

ISO 24616:2012

SIST ISO 24616:2013

Language resources management -- Multilingual information framework

Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za večjezične informacije

angleški

 

145

ISO 24617-1:2012

SIST ISO 24617-1:2013

Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 1: Time and events (SemAF-Time, ISO-TimeML)

Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 1. del: Čas in dogodki (SemAF-Time, ISO-TimeML)

angleški

 

146

ISO 24617-2:2020

SIST ISO 24617-2:2021

Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 2: Dialogue acts

Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 2. del: Dialogi

angleški

 

147 ISO 24617-4:2014 SIST ISO 24617-4:2018 Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 4: Semantic roles (SemAF-SR) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 4. del: Semantične vloge (SemAF-SR) angleški  
148 ISO/TS 24617-5:2014 SIST-TS ISO/TS 24617-5:2018 Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 5: Discourse structure (SemAF-DS) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 5. del: Struktura diskurza (SemAF-DS) angleški  
149 ISO 24617-6:2016 SIST ISO 24617-6:2018 Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 6: Principles of semantic annotation (SemAF Principles) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 6. del: Načela semantičnega označevanja (načela SemAF) angleški  
150 ISO 24617-7:2020 SIST ISO 24617-7:2021 Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 7: Spatial information Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za semantično označevanje - 7. del: Prostorske informacije angleški  
151 ISO 24617-8:2016 SIST ISO 24617-8:2018 Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) -- Part 8: Semantic relations in discourse, core annotation schema (DR-core) Upravljanje z jezikovnimi viri - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 8. del: Semantični odnosi v diskurzu, osnovna shema označevanja (CD-jedro) angleški  
152 ISO 24617-9:2019 SIST ISO 24617-9:2021 Language resource management -- Semantic annotation framework -- Part 9: Reference annotation framework (RAF) Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za semantično označevanje - 9. del: Referenčni okvir označevanja (RAF) angleški  
153 ISO 24617-11:2021 SIST ISO 24617-11:2021 Language resource management -- Semantic annotation framework (SemAF) - Part 11: Measurable Quantitative information (MQI) Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za semantično označevanje (SemAF) - 11. del: Merljive kvantitativne informacije (MQI) angleški  

154

ISO 24619:2011

SIST ISO 24619:2014

Language resource management - Persistent identification and sustainable access (PISA)

Upravljanje z jezikovnimi viri - Stalna identifikacija in trajen dostop (PISA)

angleški

 

155 ISO 24622-1:2015 SIST ISO 24622-1:2018 Language resource management -- Component Metadata Infrastructure (CMDI) -- Part 1: The Component Metadata Model Upravljanje z jezikovnimi viri - Infrastruktura komponentnih metapodatkov (CMDI) - 1. del: Model komponentnih metapodatkov angleški  
156 ISO 24622-2:2019 SIST ISO 24622-2:2021 Language resource management -- Component metadata infrasctructure (CMDI) -- Part 2: The component metadata specific language Upravljanje jezikovnih virov - Infrastruktura komponentnih metapodatkov (CMDI) - 2. del: Poseben jezik komponentnih metapodatkov angleški  
157 ISO 24623-1:2018 SIST ISO 24623-1:2018 Language resource management -- Corpus query lingua franca (CQLF) -- Part 1: Metamodel Upravljanje z jezikovnimi viri - Lingua franca za korpusne poizvedbe (CQLF) - 1. del: Metamodel angleški  
158 ISO 24623-2:2021 SIST ISO 24623-2:2022 Language resource management -- Corpus Query Lingua Franca (CQLF) - Part 2: Ontology Upravljanje jezikovnih virov - Lingua franca za korpusne poizvedbe (CQLF) - 2. del: Ontologija angleški  
159 ISO 24627-3:2021 SIST ISO 24627-3:2021 Language resource management -- Comprehensive Annotation Framework (ComAF) - Part 3: Diagrammatic semantic authoring (DSA) Upravljanje jezikovnih virov - Ogrodje za celovito označevanje (ComAF) - 3. del: Diagramsko semantično avtorstvo (DSA) angleški  

160

ISO 25577:2013

SIST ISO 25577:2014

Information and documentation – MarcXchange

Informatika in dokumentacija - Oblika zapisa MarcXchange

angleški

 

161

ISO 25964-1:2011

SIST ISO 25964-1:2013

Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 1: Thesauri for information retrieval

Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 1. del: Tezavri za pridobivanje informacij

angleški

 

162

ISO 25964-2:2013

SIST ISO 25964-2:2013

Information and documentation -- Thesauri and interoperability with other vocabularies -- Part 2: Interoperability with other vocabularies

Informatika in dokumentacija - Tezavri in interoperabilnost z drugimi slovarji - 2. del: Interoperabilnost z drugimi slovarji

angleški

 

163

ISO/TR 26122:2008

SIST-TP ISO/TR 26122:2014

Information and documentation -- Work process analysis for records

Informatika in dokumentacija - Postopek analize zapisov

angleški

 

164

ISO 26162-1:2019

SIST ISO 26162-1:2021

Management of terminology resources -- Terminology databases -- Part 1: Design

Upravljanje terminoloških virov - Terminološke baze podatkov - 1. del: Zasnova

angleški

 

165 ISO 26162-2:2019 SIST ISO 26162-2:2021 Management of terminology resources -- Terminology databases -- Part 2: Software Upravljanje terminoloških virov - Terminološke baze podatkov - 2. del: Programska oprema angleški  

166

ISO 26324:2012

SIST ISO 26324:2013

Information and documentation -- Digital object identifier system

Informatika in dokumentacija - Sistem identifikatorjev digitalnega objekta

angleški

v pripravi: oSIST ISO/DIS 26324:2022

167 ISO/DIS 26324 oSIST ISO/DIS 26324:2022 Information and documentation -- Digital object identifier system Informatika in dokumentacija - Sistem identifikatorjev digitalnega objekt angleški neobjavljen

168

ISO 27729:2012

SIST ISO 27729:2013

Information and documentation -- International standard name identifier (ISNI)

Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI)

angleški

glej tudi: SIST ISO 27729:2013/Cor 1:2016

169 ISO 27729:2012/Cor 1:2013 SIST ISO 27729:2013/Cor 1:2016 Information and documentation - International standard name identifier (ISNI) Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator imen (ISNI) angleški  

170

ISO 27730:2012

SIST ISO 27730:2013

Information and documentation -- International standard collection identifier (ISCI)

Informatika in dokumentacija - Mednarodni standardni identifikator zbirk (ISCI)

angleški

 

171

ISO/TR 28118:2009

SIST-TP ISO/TR 28118:2010

Information and documentation - Performance indicators for national libraries

Informatika in dokumentacija - Kazalniki uspešnosti nacionalnih knjižnic

angleški

 

172

ISO 28500:2017

SIST ISO 28500:2018

Information and documentation - WARC file format

Informatika in dokumentacija - Datotečna oblika zapisa WARC

angleški

 

173

ISO 28560-1:2014

SIST ISO 28560-1:2014

Information and documentation - RFID in librairies - Part 1: Data elements and general guidelines for implementation

Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 1. del: Podatkovni elementi in splošne smernice za izvedbo

angleški

 

174

ISO 28560-2:2018

SIST ISO 28560-2:2019

Information and documentation - RFID in libraries - Part 2: Encoding of RFID data elements based on rules from ISO/IEC 15962

Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 2. del: Kodiranje podatkovnih elementov RFID na osnovi pravil iz ISO/IEC 15962

angleški

 

175

ISO 28560-3:2014

SIST ISO 28560-3:2014

Information and documentation - RFID in librairies - Part 3: Fixed length encoding

Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 3. del: Kodiranje z nespremenljivo dolžino

angleški

 

176 ISO/TS 28560-4:2014 SIST-TS ISO/TS 28560-4:2017 Information and documentation -- RFID in libraries -- Part 4: Encoding of data elements based on rules from ISO/IEC 15962 in an RFID tag with partitioned memory Informatika in dokumentacija - RFID v knjižnicah - 4. del: Kodiranje podatkovnih elementov po pravilih iz ISO/IEC 15962 v oznako RFID s porazdeljenim spominom angleški  

177

EN 28601:1992

SIST EN 28601:2004

Data elements and interchange formats - Information interchange - Representation of dates and times (ISO 8601:1988 and its technical corrigendum 1:1991)

Podatkovni elementi in izmenjevalni formati – Izmenjava informacij – Prikaz datuma in časa (ISO 8601:1988 in tehnični popravek 1:1991)

angleški

Razveljavljen: 01-nov-2010. Nadomešča ga: -

178

ISO 30300:2020

SIST ISO 30300:2021

Information and documentation -- Records management -- Core concepts and vocabulary

Informatika in dokumentacija - Upravljanje zapisov - Temeljni pojmi in slovar

angleški

 

179

ISO 30301:2019

SIST ISO 30301:2019

Information and documentation -- Management systems for records -- Requirements

Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Zahteve

angleški

 

180

ISO 30302:2015

SIST ISO 30302:2017

Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for implementation

Informatika in dokumentacija - Sistemi za upravljanje zapisov - Smernice za uvedbo

angleški

v pripravi: oSIST ISO/DIS 30302:2021

181 ISO/DIS 30302 oSIST ISO/DIS 30302:2021 Information and documentation -- Management systems for records -- Guidelines for implementation Informatika in dokumentacija - Sistemi za upravljanje zapisov - Smernice za uvedbo angleški neobjavljen