Splošne knjižnice

Knjižnica mora izpolnjevati najmanj zahtevano vrednost pri naslednjih pogojih:

Splošna knjižnica – pravna oseba
VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO GRADIVO Obseg
knjižnične
zbirke
Splošna knjižnica ima ustrezen obseg knjižničnega gradiva, če ima najmanj 3,7 enote knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na potencialnega uporabnika.
Podatki: Knjižnica navede število enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na potencialnega uporabnika.
Merilo: Število mora biti najmanj 3,7 na potencialnega uporabnika.
3,7 na
potencialnega
porabnika
100 %
KNJIŽNIČNO GRADIVO Letni
prirast
aktualnega monografskega knjižničnega
gradiva
Splošna knjižnica dopolnjuje knjižnično zbirko z letnim prirastom aktualnega monografskega knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih z najmanj 150 enotami na 1.000 potencialnih uporabnikov.
Podatki: Knjižnica navede število enot letnega prirasta monografskega knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na 1.000 potencialnih uporabnikov.
Merilo: Število mora biti najmanj 150 na 1.000 potencialnih uporabnikov.
150 na 1.000 potencialnih uporabnikov 80 %
KNJIŽNIČNO GRADIVO Dostop do
slovenskih
elektronskih in zvočnih knjig
na daljavo
Splošna knjižnica zagotavlja dostop do slovenskih elektronskih in zvočnih knjig na daljavo v obsegu najmanj 5 licenc na 1.000 potencialnih uporabnikov letno.
Podatki: Knjižnica za poročevalsko leto navede število licenc elektronskih in zvočnih knjig v slovenskem jeziku.
Merilo: Število licenc mora biti najmanj 5 na 1.000 potencialnih uporabnikov.
5 licenc na
1.000 potencialnih uporabnikov letno
100 %
KNJIŽNIČNI DELAVCI Število Splošna knjižnica ima najmanj 6 knjižničnih delavcev. Zahtevano število se povečuje glede na obseg dejavnosti, ki je odvisen od števila prebivalcev in števila organizacijskih enot.
Podatki: Knjižnica v skladu s Prilogo 2 navede število knjižničnih delavcev, število prebivalcev ter število in odprtost organizacijskih enot.
Merilo: Število knjižničnih delavcev mora ustrezati številu, izračunanemu v skladu s Prilogo 2.
izračunana
vrednost
v skladu
s Prilogo 2
100 %
STROKOVNI
KNJIŽNIČARSKI DELAVCI
Delež Delež bibliotekarjev je najmanj 50 % vseh strokovnih knjižničarskih delavcev.
Podatki: Knjižnica navede podatek o številu vseh strokovnih knjižničarskih delavcev in o številu bibliotekarjev.
Merilo: Delež bibliotekarjev je najmanj 50 % vseh strokovnih knjižničarskih delavcev.
50 % 100 %
PROSTOR
IN OPREMA
Uporabniška
mesta
Število uporabniških mest je najmanj 3 na 1.000 potencialnih uporabnikov splošne knjižnice.
Podatki: Knjižnica navede število uporabniških mest in število potencialnih uporabnikov.
Merilo: Število uporabniških mest mora biti najmanj 3 na 1.000 potencialnih uporabnikov.

3 na
1.000 potencialnih uporabnikov

80 %

 

Splošna knjižnica – osrednja knjižnica
VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
PROSTOR
IN OPREMA
Uporabna površina Prostor osrednje knjižnice obsega najmanj 500 m2 neto uporabne površine.
Podatki: Knjižnica navede neto uporabno površino osrednje knjižnice.
Merilo: Neto uporabna površina mora biti najmanj 500 m2.
500 100 %
PROSTOR
IN OPREMA
Računalniške
delovne
postaje
Osrednja knjižnica ima najmanj 3 računalniške delovne postaje.
Podatki: Knjižnica navede število računalniških delovnih postaj.
Merilo: Število računalniških delovnih postaj mora biti najmanj 3.
3 100 %

 

Splošna knjižnica – krajevna knjižnica I
VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO
GRADIVO
Obseg
knjižnične zbirke
Obseg knjižnične zbirke je najmanj 7.500 enot gradiva na fizičnih nosilcih.
Podatki: Knjižnica navede število inventarnih enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih in število potencialnih uporabnikov.
Merilo: Število inventarnih enot mora biti najmanj 7.500.
7.500 80 %
STROKOVNI
KNJIŽNIČARSKI DELAVCI
Število Krajevna knjižnica I ima najmanj 1 strokovnega knjižničarskega delavca.
Podatki: Knjižnica navede podatek o stopnji zaposlovanja v krajevni knjižnici I.
Merilo: Navedeno število strokovnih delavcev mora biti najmanj 1.
1 100 %
PROSTOR
IN OPREMA
Uporabna
površina
Prostor krajevne knjižnice I obsega najmanj 150 m2 neto uporabne površine.
Podatki: Knjižnica navede neto uporabno površino krajevneknjižnice I.
Merilo: Neto uporabna površina mora biti najmanj 150 m2.
150 80 %
PROSTOR
IN OPREMA
Uporabniška
mesta
Število uporabniških mest v krajevni knjižnici I je najmanj 3.
Podatki: Knjižnica navede število uporabniških mest v krajevni knjižnici I.
Merilo: Število uporabniških mest v krajevni knjižnici I mora biti najmanj 3.
3 100 %
PROSTOR
IN OPREMA
Računalniške
delovne
postaje
Krajevna knjižnica I ima najmanj 1 računalniško delovno postajo.
Podatki: Knjižnica navede število računalniških delovnih postaj v krajevni knjižnici I.
Merilo: Število računalniških delovnih postaj mora biti najmanj 1.
1 100 %

 

Splošna knjižnica – krajevna knjižnica II
VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO
GRADIVO
Obseg
knjižnične
zbirke
Obseg knjižnične zbirke je najmanj 4.500 enot gradiva na fizičnih nosilcih.
Podatki: Knjižnica navede število inventarnih enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih.
Merilo: Število mora biti najmanj 4.500.
4.500 80 %
STROKOVNI
KNJIŽNIČARSKI
DELAVCI
Stopnja zaposlovanja Krajevna knjižnica II ima najmanj 0,5 strokovnega knjižničarskega delavca.
Podatki: Knjižnica navede podatek o stopnji zaposlovanja v krajevni knjižnici II.
Merilo: Navedeno število strokovnih delavcev mora biti najmanj 0,5.
0,5 100 %
PROSTOR
IN OPREMA
Uporabna
površina
Prostor krajevne knjižnice II obsega najmanj 80 m2 neto uporabne površine.
Podatki: Knjižnica navede neto uporabno površino krajevne knjižnice II.
Merilo: Neto uporabna površina mora biti najmanj 80 m2.
80 80 %
PROSTOR
IN OPREMA
Uporabniška
mesta
Število uporabniških mest v krajevni knjižnici II je najmanj 2.
Podatki: Knjižnica navede število uporabniških mest v krajevni knjižnici II.
Merilo: Število uporabniških mest v krajevni knjižnici II mora biti najmanj 2.
2 100 %
PROSTOR
IN OPREMA
Računalniške
delovne
postaje
Krajevna knjižnica I ima najmanj 1 računalniško delovno postajo.
Podatki: Knjižnica navede število računalniških delovnih postaj v krajevni knjižnici II.
Merilo: Število računalniških delovnih postaj mora biti najmanj 1.
1 100 %

 

Splošna knjižnica – potujoča knjižnica: Bibliobus
VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO
GRADIVO
Obseg
knjižnične zbirke
Bibliobus ima v vozilu na eni vožnji najmanj 2.500 enot knjižničnega gradiva.
Podatki: Knjižnica navede število enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na eni vožnji.
Merilo: Število mora biti najmanj 2.500.
2.500 100 %
STROKOVNI
KNJIŽNIČARSKI
DELAVCI
Število Bibliobus ima za delovanje najmanj 2 strokovna knjižničarska delavca.
Podatki: Knjižnica navede število strokovnih knjižničarskih delavcev za delovanje bibliobusa.
Merilo: Navedeno število mora biti za bibliobus najmanj 2.
2 100 %

 

Splošna knjižnica – potujoča knjižnica: Bibliokombi
VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO
GRADIVO
Obseg
knjižnične zbirke
Bibliokombi ima v vozilu na eni vožnji najmanj 1.500 enot knjižničnega gradiva.
Podatki: Knjižnica navede število enot knjižničnega gradiva na fizičnih nosilcih na eni vožnji.
Merilo: Število mora biti najmanj 1.500.
1.500 100 %
STROKOVNI
KNJIŽNIČARSKI
DELAVCI
Število Bibliokombi ima za delovanje najmanj 1 strokovnega knjižničarskega delavca.
Podatki: Knjižnica navede število strokovnih knjižničarskih delavcev za delovanje bibliokombija.
Merilo: Navedeno število mora biti za bibliokombi najmanj 1.
1 100 %

Na vrh           Nazaj

 

Pojasnila

 

Potencialni uporabniki knjižnice so skupina posameznikov, za katere je bila knjižnica ustanovljena, da bi jim zagotavljala informacijske vire in knjižnične storitve. V primeru splošnih knjižnic je območje delovanja določeno v Prilogi 1 Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe.

Na vrh

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Knjižnična zbirka mora imeti najmanj v posameznih kazalcih predvideno število inventarnih enot knjižničnega gradiva. Inventarna enota je enota knjižničnega gradiva, ki jo knjižnica inventarizira in s tem vključi v svojo knjižnično zbirko. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina inventarna enota. Štejemo samo enote, ki so dostopne na fizičnih nosilcih.

Knjižnica mora knjižnično zbirko dopolnjevati z najmanj v kazalcih predvidenim številom monografskega knjižničnega gradiva na fiizičnih nosilcih. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo, da je monografska publikacija publikacija v tiskani ali netiskani obliki, ki običajno izide v enem ali več zvezkih (fizičnih enotah) oziroma z vnaprej določenim dokončnim številom fizično ločenih zvezkov. Štejemo samo monografske publikacije, ki so dostopne na fizičnih nosilcih.

Na vrh

KNJIŽNIČNI DELAVCI

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina knjižnični delavci. Upošteva se ekvivalent polne zaposlitve (EPZ).

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina strokovni knjižničarski delavci. Upošteva se ekvivalent polne zaposlitve (EPZ).

V okvir »deleža bibliotekarjev« uvrstimo bibliotekarje vseh stopenj, od pomočnika do tistega z doktoratom, ne glede na to katero delovno mesto zasedajo.

Na vrh

PROSTOR IN OPREMA

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina neto uporabna površina in razlago termina uporabniško mesto.

Računalniška delovna postaja (osebni računalnik) je računalnik, ki je namenjen za rabo posameznika. Kot računalniško delovno postajo štejemo namizne računalnike, prenosne računalnike, dlančnike in tablične računalnike.

Na vrh            Nazaj