Specialne knjižnice

Knjižnica mora izpolnjevati najmanj zahtevano vrednost pri naslednjih pogojih:

VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO GRADIVO Knjižnična zbirka Specialna knjižnica ima pisni dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter ga redno posodablja. Dokument je lahko objavljen samostojno ali kot sestavni del širšega razvojnega dokumenta knjižnice.
Podatki: Knjižnica navede aktivno povezavo do objavljenega dokumenta.
Merilo: V dokumentu je opredeljena politika upravljanja, izgradnje in razvoja knjižničnih zbirk.
pisni dokument 100 %
KNJIŽNIČNO GRADIVO Obseg knjižnične zbirke Specialna knjižnica ima najmanj 3.500 enot knjižničnega gradiva.
Podatki: Knjižnica navede število enot knjižničnega gradiva.
Merilo: Število enot mora biti najmanj 3.500.
3.500 100 %
STROKOVNI DELAVCI Število Specialna knjižnica ima najmanj enega strokovnega knjižničarskega delavca.
Podatki: Knjižnica navede število knjižničarskih delavcev.
Merilo: Specialna knjižnica ima najmanj enega strokovnega knjižničarskega delavca.
1 100 %
PROSTOR IN OPREMA Uporabna površina Prostor specialne knjižnice obsega najmanj 20 m2 neto uporabne površine.
Podatki: Knjižnica navede neto uporabno površino.
Merilo: Neto uporabna površina mora biti najmanj 20 m2 .
20 100 %
PROSTOR IN OPREMA Opremljenost Specialna knjižnica ima najmanj eno uporabniško mesto.
Podatki: Knjižnica navede število uporabniških mest.
Merilo: Število uporabniških mest je najmanj ena.

1

100 %

Nazaj

 

Pojasnila

 

KNJIŽNIČNO GRADIVO

Pisni dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke mora biti javno objavljen na spletu. V dokument morajo biti vključene vsebine, ki opredeljujejo upravljanje knjižnične zbirke, izgradnjo knjižnične zbirke ter razvoj knjižnične zbirke. Priporočljivo je, da so omenjene vsebine strukturirane v ločena poglavja ter da je dokument opremljen z datumom sprejetja in datumom zadnje posodobitve.

Primeri dokumentov:

Knjižnična zbirka mora imeti najmanj 3.500 inventarnih enot knjižničnega gradiva. Inventarna enota je enota knjižničnega gradiva, ki jo knjižnica inventarizira in s tem vključi v svojo knjižnično zbirko. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina inventarna enota.

STROKOVNI DELAVCI

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina strokovni knjižničarski delavci. Upošteva se ekvivalent polne zaposlitve (EPZ).

PROSTOR IN OPREMA

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev upoštevamo naslednjo razlago termina neto uporabna površina in razlago termina uporabniško mesto.

Nazaj

 

Predstavitev

prezentacija

predstavitev

Nazaj