Razvid knjižnic

Razvid knjižnic je javna evidenca, v kateri se vodijo podatki o knjižnicah, ki izvajajo knjižnično javno službo v Republiki Sloveniji. V skladu z Zakonom o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) in Pravilnikom o razvidu knjižnic (Uradni list RS, št. 74/17) ga v elektronski obliki vodi in vzdržuje Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK).

V razvid knjižnic se vpiše vsaka knjižnica, ki opravlja knjižnično javno službo v skladu z Zakonom o knjižničarstvu in podzakonskimi akti, ne glede na to, ali je samostojna pravna oseba ali le organizacijska enota znotraj pravne osebe. V razvid so torej vpisane:

  • specialne knjižnice,
  • splošne knjižnice in njihove organizacijske enote,
  • visokošolske knjižnice,
  • nacionalna knjižnica.

Organizacijske enote visokošolskih, specialnih in nacionalne knjižnice, ki imajo status posebnih zbirk ali dislociranih enot, niso predmet vpisa v razvid.

 

Vpis v razvid knjižnic

NUK izvede vpis v razvid na podlagi pravnomočne odločbe o izpolnjevanju pogojev za izvajanje knjižnične javne službe. Pogoji za posamezne vrste knjižnic so določeni v pravilniku, ki ga sprejme minister, pristojen za kulturo. Odločbo o izpolnjevanju pogojev za specialne in visokošolske knjižnice izda NUK, medtem ko odločbo za splošne knjižnice izda ministrstvo, pristojno za kulturo. Na podlagi pravnomočne odločbe NUK izvede vpis v razvid.

Knjižnica mora NUK po elektronski poti posredovati izpolnjen vpisni obrazec in vlogi priložiti veljavni akt o ustanovitvi knjižnice ali za nesamostojne knjižnice drug akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice kot organizacijske enote v okviru druge pravne osebe.

Po prvem vpisu v razvid knjižnic NUK izda knjižnici potrdilo o vpisu v razvid. Če knjižnica ne izpolnjuje prvih treh skupin pogojev iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu (knjižnično gradivo, strokovni delavci, prostor in oprema), izpolnjuje pa pogoj organiziranosti, je knjižnica prvič vpisana v razvid pogojno za obdobje treh let.

Podatki v razvidu se vodijo tako, da so ohranjeni vsi predhodni in naknadno spremenjeni podatki. Dokumente, na podlagi katerih so vpisani podatki v razvid (odločba, vpisni obrazci, ustanovni akt ipd.), podatke o vpisu, spremembah in izbrisu, NUK trajno ohranja v elektronski obliki.

NUK bo knjižnici posredoval uporabniško ime in geslo, s pomočjo katerega bo lahko vnesla oziroma posodobila podatke v razvidu knjižnic.

Knjižnica se izbriše iz razvida, če v treh letih po pogojnem vpisu ni v celoti dosegla pogojev iz 36. člena Zakona o knjižničarstvu. Podlaga za izbris je odločba o izpolnjevanju pogojev, ki jo izda NUK oziroma ministrstvo, pristojno za kulturo. Knjižnica se izbriše iz razvida tudi na podlagi obvestila ustanovitelja ali pravne osebe o prenehanju delovanja knjižnice ali ugotovitve NUK po uradni dolžnosti o prenehanju delovanja knjižnice. NUK izda sklep o izbrisu iz razvida knjižnic, ki ga prejmeta ustanovitelj knjižnice oziroma pravna oseba, v okviru katere je delovala knjižnica.

Predlog za spremembo podatkov se posreduje v elektronski obliki z uporabo spletne aplikacije e-Razvid. V spletno aplikacijo se knjižnica prijavi z veljavnim uporabniškim imenom in geslom.

 

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Kdo izda odločbo, ki je podlaga za vpis knjižnice v razvid knjižnic?

Za specialne in visokošolske knjižnice izda odločbo Narodna in univerzitetna knjižnica, medtem ko za splošne knjižnice izda odločbo ministrstvo, pristojno za kulturo.

2. Kdo izvaja vpis v razvid knjižnic?

Vpis v razvid knjižnic izvede Narodna in univerzitetna knjižnica.

3. Kaj potrebuje knjižnica za vpis v razvid?

Knjižnica posreduje podatke za vpis v razvid izključno po elektronski poti. Knjižnica se prijavi na spletno aplikacijo e-Razvid z veljavnim uporabniškim imenom in geslom, izpolni podatke na vpisnem obrazcu in jih posreduje NUK. Poleg tega v elektronski obliki posreduje akt o ustanovitvi knjižnice, pri nesamostojnih knjižnicah pa akt, iz katerega je razvidna ustanovitev oziroma obstoj knjižnice kot organizacijske enote v okviru druge pravne osebe.

4. Kako izpolnimo vpisni obrazec?

Vpisni obrazec lahko izpolnjujejo registrirani uporabniki, ki imajo uporabniško ime in geslo. Vnos podatkov poteka izključno po elektronski poti. Če gesla nimate ali ste ga pozabili, pošljite sporočilo na elektronski naslov: iris@nuk.uni-lj.si.

Določenih podatkov knjižnica ne vpisuje, ampak jih naknadno vpiše administrator sistema. To sta podatka »vpisna (zaporedna) številka«, »datum vpisa v razvid«, »datum izbrisa iz razvida«, »status vpisa v razvid« itn.

Datume vpisujete v obliki DD.MM.LLLL npr. 01.01.2025

Ustanovitelji knjižnice so razvidni iz ustanovitvenega akta.

5. Kdaj prejme knjižnica potrdilo o vpisu v razvid?

Knjižnica prejme potrdilo o vpisu v razvid le ob prvem vpisu oziroma v primeru, če se statusno preoblikuje (združi z drugo knjižnico, osamosvoji in podobno).

6. Kako poteka dopolnjevanje podatkov?

Knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, je dolžna NUK poslati podatke v zvezi s statusnimi spremembami (ustanovitev, združitev, pripojitev, izločitev, prenehanje delovanja knjižnice) v 15 dneh po uveljavitvi spremembe.

Knjižnica je ostale spremembe dolžna poslati do konca meseca februarja v letu, ki sledi letu uveljavitve spremembe.

Če NUK zahteva obnavljanje podatkov izven rokov iz prejšnjega odstavka, je knjižnica oziroma pravna oseba, v okviru katere deluje knjižnica, dolžna poslati nove podatke v 15 dneh po prejemu zahteve.

 

Kontakt

Milena Bon
T: (01) 2001 210
E: milena.bon@nuk.uni-lj.si; iris@nuk.uni-lj.si
Splet: https://razvid.nuk.uni-lj.si/