Predstavitve

Predavanja

dr. Gorazd Vodeb. Predstavitev raziskave o doseganju Standardov za splošne knjižnice 2005-2017 in novih strokovnih priporočil (Ministrstvo za kulturo, 17. 1. 2018)

 

Dogodek Novosti v knjižničnem sistemu Slovenije

2019

Novosti v knjižničnem sistemu v letu 2019 (dr. Eva Kodrič-Dačić) 

Statistične meritve knjižnic v letu 2018 in terminski načrt meritev 2019 (mag. Damjana Tizaj Marc) 

Slovenska založniška produkcija v letu 2018 (Martina Dervarič) 

Novosti pri vodenju e-Razvida (dr. Gorazd Vodeb) 

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (Miro Pušnik) 

Poročilo o delavnicah o izzivih in ukrepih pri uresničevanju Strokovnih priporočil in standardov za splošne knjižnice 2018–2028 (dr. Gorazd Vodeb, Milena Bon) 

Trajno ohranjanje elektronskega gradiva za OOK (Matjaž Kragelj, Mitja Kovačič) 

Strateške usmeritve na področju IKT v splošnih knjižnicah za obdobje 2019–2028 (Irena Sirk, Manica Čelik, Janja Petek, Andreja Videc) 

FINLIT - Financna pismenost v splošnih knjižnicah, projekt Erasmus+ (dr. Alenka Kavčič Čolić, MIlena Bon) 

Poročilo o delu šolskih knjižnic za šolsko leto 2017/2018 (Linda Škufca) 

Meritve dejavnosti knjižnic glasbenih šol v šolskem letu 2018/2019 (Linda Škufca) 

Centralna katalogizacija gradiva šolskih knjižnic (Milica Pavlović, Miha Mali) 

2018

Novosti v knjižničnem sistemu v letu 2018 (dr. Eva Kodrič-Dačić) 

Rezultati statističnih meritev o delu knjižnic v letu 2017 (mag. Damjana Tizaj Marc) 

Slovenska založniška produkcija v letu 2017 (dr. Eva Kodrič-Dačić) 

Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in v Univerzitetni knjižnici Maribor (Milena Bon) 

Analiza doseganja razvojnih usmeritev standardov za splošne knjižnice 2005–2017 (dr. Gorazd Vodeb) 

Analiza lokalnega okolja (Milena Bon) 

Strokovna priporočila za splošne knjižnice (dr. Gorazd Vodeb) 

Strokovni standardi za specialne knjižnice (2018–2028) (dr. Alenka Kavčič Čolić) 

NUK, CeZaR in šolske knjižnice (dr. Eva Kodrič Dačić) 

Centralna katalogizacija gradiva šolskih knjižnic (Tamara Debeljak, Miha Mali) 

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic v glasbenih šolah v šolskem letu 2016–2017 (mag. Stanislav Bahor) 

Knjižnice dijaških domov in doseganje minimalnih pogojev (Linda Škufca) 

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2017–2018 (mag. Stanislav Bahor, Linda Škufca) 

2017

Dejavnost CeZaR (dr. Eva Kodrič-Dačić) 

Rezultati statističnih meritev o delu knjižnic v letu 2016 (mag. Damjana Tizaj Marc) 

Rezultati statističnih meritev o delu šolskih knjižnic v šolskem letu 2015/2016 (mag. Stanislav Bahor) 

Poročilo o dejavnosti osrednjih območnih knjižnic (OOK): izvajanje posebnih nalog v obdobju 2014–2016 (Milena Bon, Maja Jarc) 

Standardi za splošne knjižnice: poudarki iz analize doseganja standardov in zasnova novih standardov (dr. Gorazd Vodeb) 

Strokovna izhodišča za spremembe izvajanja posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic (Milena Bon) 

V fokusu: šolske knjižnice (dr. Eva Kodrič-Dačić) 

Šolske knjižnice in doseganje minimalnih pogojev (mag. Stanislav Bahor, Blaž Lesjak) 

Statistične meritve o delu šolskih knjižnic v glasbenih šolah v šolskem letu 2016/17 (mag. Stanislav Bahor) 

Slovenska založniška produkcija (Blaž Lesjak) 

2016

Knjižnični sistemi in ukrepi za razvoj BK in BP (dr. Eva Kodrič-Dačić, Gorazd Vodeb) 

Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižničarstvu (Mojca Dolgan Petrič, mag. Špela Zupanc) 

Nacionalna strategija bralne pismenosti (Milena Bon) 

Splošne knjižnice: finančna vzdržnost mreže (Blaž Lesjak) 

Študijski program za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva (dr. Primož Južnič) 

Priprava strokovnih priporočil (Standardi za splošne knjižnice) (dr. Gorazd Vodeb) 

Strateške usmeritve izvajanja posebnih nalog OOK: strokovna izhodišča za spremembe (Milena Bon) 

Slovenske knjižnice v številkah v letu 2015 (Blaž Lesjak) 

Sistem splošnih in regijskih knjižnic na Češkem (Milena Bon, Marko Aupič) 

2015

Bon, M. Infrastruktura splošnih knjižnic za prost dostop do informacij

Bon, M. Izvajanje posebnih nalog osrednjih območnih knjižnic (OOK) 2010–2013: poročilo

Čelebič, T. Pregled podatkov s področja kulture v Sloveniji

Kodrič-Dačić, E. Smernice za oblikovanje, sprejem, spremljanje, revidiranje in preklic področnih strokovnih priporočil (strokovnih standardov), ki so v pristojnosti Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost 

Kodrič-Dačić, E. Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja 2013–2015 

Tizaj Marc, D. Rezultati statističnih meritev 2014 

Trplan, B. Stanje knjižnične dejavnosti splošnih knjižnic po območjih 2014:2013 

Vodeb, G. Družbeni vidiki dostopnosti informacij v vsakdanjem življenju na podeželju: predstavitev disertacije