Izpolnjevanje pogojev za izvajanje knjižnične javne službe

Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, morajo imeti:

 • ustrezen obseg in izbor strokovno urejenega knjižničnega gradiva,
 • ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev,
 • ustrezen prostor in opremo,
 • ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti.

Izvajanje knjižnične javne službe Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) opredeljuje kot »knjižnično dejavnost, ki se financira iz javnih sredstev«. Knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, so po 37. členu ZKnj-1 dolžne posredovati podatke o svojem delovanju nacionalni knjižnici, ki določi obdobje zbiranja in rok za oddajo podatkov. 

Pogoji za izvajanje knjižnične javne službe knjižnice, ki je predmet ugotavljanja izpolnjevanja pogojev po 36. členu ZKnj-1, so določeni v Prilogi 3, Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6 Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe. Za vsak pogoj so navedeni vrsta pogoja, kazalec (z opredelitvijo podatkov in merilom za ugotavljanje izpolnjevanja pogoja), zahtevana vrednost pogoja in zahtevana stopnja izpolnjevanja pogoja.

Posamezna knjižnica izpolnjuje pogoje iz 36. člena ZKnj-1 takrat, kadar izpolnjuje najmanj zahtevano vrednost, ki je določena pri vsakem pogoju iz Priloge 3, Priloge 4, Priloge 5 ali Priloge 6 Pravilnika.

 

UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV (v letu 2024)

 • December 2023: predstavitev poteka ugotavljanja pogojev za visokošolske in specialne knjižnice.
 • Januar 2024: ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za visokošolske in specialne knjižnice (knjižnice bodo prejele vprašalnik, ki ga morajo oddati v tiskani in elektronski obliki).
 • Januar 2024: predstavitev poteka ugotavljanja pogojev za splošne knjižnice.
 • Februar 2024: ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za splošne knjižnice (knjižnice bodo prejele vprašalnik, ki ga morajo oddati v tiskani in elektronski obliki).
 • Maj 2024: priprava mnenj za splošne knjižnice.
 • Junij 2024: izdaja odločb visokošolskim in specialnim knjižnicam ter vpis v razvid knjižnic.

 

NADZOR

Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, mora pogoje za izvajanje knjižnične javne službe trajno izpolnjevatiInšpekcijski nadzor izvajajo inšpektorji ministrstva, pristojnega za kulturo. 

Kadar inšpektor ugotovi kršitev predpisov, katerih izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost odrediti začasno prepoved izvajanja knjižnične dejavnosti, za katero izvajalec nima odločbe o izpolnjevanju pogojev, oziroma odrediti odpravo pomanjkljivosti v poslovanju knjižnice in določiti rok za to.
 

NEIZPOLNJEVANJE POGOJEV

Če ima knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, ustrezno organizacijo knjižnične dejavnost, ne dosega pa minimalnih zahtevanih vrednosti, ki so določene v prilogah Pravilnika, se v odločbi določi pogoj, da mora knjižnica pogoje iz prvega odstavka 36. člena ZKnj-1 v celoti izpolniti v treh letih.

Če knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, ob preverjanju pogojev iz prvega odstavka 36. člena ZKnj-1 ne izpolnjuje več, se ji o tem izda odločba, v kateri se določi tudi rok treh let za izpolnitev pogojev.

Če knjižnica nima ustrezne organizacije knjižnične dejavnosti oziroma v roku treh let po prejetju odločbe, ki ji nalaga izpolnitev pogojev, teh ne izpolni, se ji o tem izda odločba. Na podlagi te odločbe se knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, izbriše iz razvida knjižnic.

Knjižnica, ki izvaja knjižnično javno službo, lahko začne izvajati knjižnično dejavnost po pravnomočnosti odločbe o izpolnjevanju pogojev oziroma pravnomočnosti odločbe, v kateri je določen rok treh let, da knjižnica v celoti izpolni pogoje. Izjema je splošna knjižnica, ki lahko začne izvajati knjižnično dejavnost po vpisu v sodni register.

O pritožbi zoper odločbo nacionalne knjižnice odloča:

 • ministrstvo, pristojno za kulturo: za nacionalno knjižnico, splošne knjižnice in specialne knjižnice s področja kulture;
 • ministrstvo, pristojno za šolstvo in znanost: za visokošolske oziroma univerzitetne knjižnice ter specialne knjižnice na drugih področjih.

 

OBRAZEC ZA VPRAŠANJA