Nacionalna knjižnica

Knjižnica mora izpolnjevati najmanj zahtevano vrednost pri naslednjih pogojih:

VRSTA POGOJA POGOJ KAZALEC ZAHTEVANA VREDNOST STOPNJA IZPOLNJEVANJA
KNJIŽNIČNO GRADIVO Knjižnična zbirka Nacionalna knjižnica ima pisni dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke ter zagotavljanju dostopa do elektronskih informacijskih virov, ki ga redno posodablja.
Podatki: Knjižnica navede aktivno povezavo do objavljenega dokumenta. Merilo: V dokumentu je opredeljena politika upravljanja, izgradnje in razvoja knjižnične zbirke ter zagotavljanja dostopa do elektronskih informacijskih virov.
pisni dokument 100 %
KNJIŽNIČNI DELAVCI Število Nacionalna knjižnica ima za izvajanje dejavnosti iz 2., 26., 29., 33., 36., 37., 38., 39.b, 39.c, 39.d, 39.e, in 47. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15) ter za izvajanje zakona, ki ureja obvezni izvod publikacij, najmanj 134 knjižničnih delavcev.
Podatki: Knjižnica navede število knjižničnih delavcev.
Merilo: Število knjižničnih delavcev je najmanj 134
134 100 %
PROSTOR IN OPREMA Opremljenost Nacionalna knjižnica ima opremo za obdelavo, postavitev, predstavljanje, uporabo, izposojo in reproduciranje knjižničnega gradiva iz svojih zbirk, opremo za zaščito in restavriranje gradiva, opremo za digitalizacijo gradiva in trajno arhiviranje digitalnih vsebin, opremo za delovanje digitalne knjižnice, opremo za izvajanje izobraževanja in strokovnega usposabljanja, raziskovalno opremo, komunikacijsko, računalniško in drugo opremo za izvajanje zakonskih nalog in nalog, ki jih določa sklep o ustanovitvi nacionalne knjižnice.
Podatki: Knjižnica z izjavo potrdi opremljenost z opredeljeno opremo.
Merilo: V izjavi je potrjena opredeljena oprema
izjava 100 %
PROSTOR IN OPREMA Uporabniška mesta

Nacionalna knjižnica, ki opravlja naloge univerzitetne knjižnice, ima za dostop do knjižničnega gradiva in njegovo uporabo ter za študij najmanj eno uporabniško mesto na 400 študentov univerze, vpisanih na redni študij prve, druge in tretje stopnje.
Podatki: Knjižnica navede število uporabniških mest in število vpisanih študentov v poročevalskem letu.
Merilo: Število uporabniških mest mora biti najmanj eno na 400 študentov.

1 na 400 vpisanih študentov

100 %

Nazaj