Splošni del bibliotekarskega izpita

Splošni del bibliotekarskega izpita je enak za vse kandidate ne glede na stopnjo izobrazbe in poteka v obliki ustnega preverjanja poznavanja vsebin splošnega dela bibliotekarskega izpita. Traja lahko največ 45 minut.

Kandidat, ki je bil na splošnem delu izpita ocenjen negativno, lahko ponavlja izpit v roku, ki ga določi izpitna komisija. Splošni del izpita lahko ponavlja največ dvakrat.

Kandidat za bibliotekarski izpit je lahko oproščen opravljanja splošnega dela delno ali v celoti. Strokovni izpit na drugih področjih se kandidatu lahko prizna v obsegu, za katerega Komisija za bibliotekarski izpit na podlagi  predloženih dokumentov ugotovi skladnost vsebin, ki se upoštevajo pri opravljanju bibliotekarkega izpita.

Gradiva za pripravo na izpit iz splošnega dela

  1.   Ustavna in državna ureditev Republike Slovenije

  2.   Zakonodaja s področja delovnih razmerij

  3.   Specialna zakonodaja s področja delovanja zavodov in sistema javnih uslužbencev

  4.   Specialna zakonodaja s področja knjižničarstva

  5.   Specialna zakonodaja s področja avtorske in sorodnih pravic

  6.   Ureditev institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema

  7.   Profesionalna etika

Podrobnejša izpitna vprašanja in katalog znanj.