Splošne informacije

Opravljen bibliotekarski izpit je pogoj za opravljanje strokovnega knjižničarskega dela v knjižnici ali drugi organizaciji, ki deluje na področju knjižnične dejavnosti. Od 1. 1. 2017 dalje strokovni knjižničarski delavci opravljajo bibliotekarski izpit v skladu s Pravilnikom o bibliotekarskem izpitu (Ur. list RS, št. 75/16, 66/22). Bibliotekarski izpit je opredeljen v 39.b členu Zakona o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01, 96/02 - ZUJIK in Ur. list RS, št. 92/15). Bibliotekarski izpit se razlikuje glede na to, katera strokovna knjižničarska dela opravlja kandidat oz. glede na delovno mesto, na katero je sistematiziran.

Strokovni knjižničarski delavec, ki je sistemiziran na delovno mesto knjižničarja oz. višjega knjižničarja (srednja izobrazba oz. višja izobrazba) opravlja bibliotekarski izpit za KNJIŽNIČARJA. Sestavljen je iz splošnega in posebnega dela.

Strokovni knjižničarski delavec, ki je sistemiziran na delovno mesto bibliotekarja pomočnika, bibliotekarja, bibliotekarja z magisterijem oz. bibliotekarja z doktoratom (visokošolska izobrazba prve stopnje, visokošolska izobrazba druge stopnje, magisterij znanosti oz. doktorat) opravlja bibliotekarski izpit za BIBLIOTEKARJA. Sestavljen je iz splošnega in posebnega dela.

Vrste bibliotekarskega izpita:

  • bibliotekarski izpit za knjižničarja:

(a) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela knjižničarja, oz.
(b) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela višjega knjižničarja;

  • bibliotekarski izpit za bibliotekarja:

(a) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja pomočnika, oz.
(b) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja, oz.
(c) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja z magisterijem, oz.
(d) za kandidate, ki opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja z doktoratom;

  • dopolnilni bibliotekarski izpit: za kandidate z doseženo izobrazbo, ki je višja od izobrazbe, za katero so že opravili bibliotekarski izpit za knjižničarja in ki opravljajo strokovna knjižničarska dela na zahtevnejšem delovnem mestu. Kandidati za dopolnilni bibliotekarski izpit, se prijavijo po postopku kot na izpit za bibliotekarja, vendar jim ni treba izdelati programa usposabljanja na delovnem mestu. 

Za izvedbo bibliotekarskih izpitov in druge dejavnosti v zvezi z bibliotekarskimi izpiti je zadolžena Komisija za bibliotekarski izpit, ki deluje pri Narodni in univerzitetni knjižnici.

Kontakt

Strokovna tajnica in namestnica strokovne tajnice Komisije za bibliotekarski izpit:

Polona Marinšek                                              Nataša Knap
T: (01) 2001 160                                                T: (01) 2001 139
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si                  E: natasa.knap@nuk.uni-lj.si