Prijava na bibliotekarski izpit

 Izpitna obdobja v letu 2022:

 Zimsko izpitno obdobje: 4.–18. marec 2022, prijava mora biti vložena najkasneje do 4. oktobra 2021.

 Pomladno izpitno obdobje: 3.–17. junij 2022, prijava mora biti vložena najkasneje do 3. januarja 2022.

 Jesensko izpitno obdobje: 4.–18. november 2022, prijava mora biti vložena najkasneje do 4. junija 2022.

 

 Izpitni obdobji v letu 2023:

 Pomladno izpitno obdobje: 2.–16. junij 2023, prijava mora biti vložena najkasneje do 2. januarja 2023.

 Jesensko izpitno obdobje: 3.–17. november 2023, prijava mora biti vložena najkasneje do 3. junija 2023.


Pred oddajo vloge se seznanite s pogoji za pristop k bibliotekarskemu izpitu za knjižničarja oziroma bibliotekarskemu izpitu za bibliotekarja.

Oddaja vloge

Kandidat za bibliotekarski izpit mora vložiti prijavo za opravljanje bibliotekarskega izpita na obrazcu Prijava na bibliotekarski izpit . Obvezno mora kandidat prijavi priložiti naslednje priloge:

 • izjava organizacije , kjer je kandidat zaposlen,
 • program strokovnega usposabljanja  za opravljanje bibliotekarskega izpita,
 • kopija dokazil o pridobljeni formalni izobrazbi,
 • kopije dokazil o možnih oprostitvah iz 49. člena Pravilnika o bibliotekarskem izpitu (Ur. l. RS št. 75/2016),
 • predlog teme pisne naloge za bibliotekarski izpit (samo za kandidate za izpit za bibliotekarja).

Prijavo pošlje v tiskani obliki kot priporočeno pošiljko na naslov:

 Narodna in univerzitetna knjižnica
 Komisija za bibliotekarski izpit
 Turjaška ulica 1
 1000 Ljubljana

Povratna informacija

Komisija za biliotekarski izpit prijave obravnava in kandidate obvestil o:

 •  predvidenem dnevu izpita (izpitni rok),
 •  morebitnih odobrenih oprostitvah,
 •  odobritvi naslova pisne naloge (za kandidate, ki opravljajo izpit za bibliotekarja),
 •  obveznostih plačila izpita (prijavnina).

Prijavnina

 Splošni del bibliotekarskega izpita: 50,00 EUR

 Posebni del izpita:

 • izpit za bibliotekarja: 180,00 EUR
 • izpit za knjižničarja: 80,00 EUR

V skladu z določbo 8. točke 42. člena ZDDV-1 (Ur. l. RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11) so bibliotekarski izpiti uvrščeni med izobraževalne storitve, ki so oproščene plačila DDV, zato v ceni ni vključen 22% DDV.

Naknadne priloge k prijavi na izpit

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje bibliotekarskega izpita, morajo 15 dni pred izpitnim rokom na Komisijo za bibliotekarski izpit, poslati naslednje priloge:

Odjava od izpitnega roka

Če kandidat brez upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju splošnega ali posebnega dela izpita v izpitnem roku ali če odstopi med opravljanjem izpita, se šteje, da izpita ni opravil.

Če kandidat iz upravičenega razloga ne pristopi k opravljanju splošnega ali posebnega dela izpita v izpitnem roku ali če odstopi med opravljanjem od že začetega izpita, mora najpozneje v 15 dneh po koncu izpitnega roka zaprositi za določitev novega izpitnega roka, sicer se šteje, da je od izpita odstopil. O upravičenosti razlogov in o novem izpitnem roku odloči komisija za bibliotekarski izpit v sedmih dneh po prejemu vloge.