Pogoji za pristop in posebni del bibliotekarskega izpita za bibliotekarja

Pogoji za pristop

 K bibliotekarskemu izpitu za BIBLIOTEKARJA lahko pristopijo kandidati, ki: 

  1. opravljajo strokovna knjižničarska dela bibliotekarja pomočnika, bibliotekarja, bibliotekarja z magisterijem oz. bibliotekarja z doktoratom;

  2. imajo opravljeno strokovno usposabljanje za opravljanje bibliotekarskega izpita (tj. ustrezna izobrazba, opravljeno strokovno usposabljanje na delovnem mestu in izdelana pisna naloga),

  3. izdelajo pisno nalogo (v skladu z Navodili za pripravo, predstavitev in zagovor pisne naloge za bibliotekarski izpit in Navodili za citiranje virov in literature v pisni nalogi za bibliotekarski izpit) in

  4. imajo opravljen Študijski program za izpopolnjevanje (ŠPIK-B), Smer za izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B), ki ga razpisuje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, v primeru, ko nimajo formalne bibliotekarske izobrazbe. 

Kandidati se na izpit prijavijo vsaj pet mesecev pred razpisanim izpitnim obdobjem. Več o prijavi na bibliotekarski izpit si lahko preberete na spletni strani v rubriki Prijava na bibliotekarski izpit.

Posebni del bibliotekarskega izpita za bibliotekarja

Posebni del bibliotekarskega izpita za bibliotekarja obsega izdelavo, predstavitev in zagovor pisne naloge. 

Temo pisne naloge kandidat izbere iz predlaganih tematskih sklopov, ki so opredeljeni v Prilogi II Pravilnika o bibliotekarskem izpitu.

Pisno nalogo mora kandidat, najmanj 30 dni pred izpitnim rokom, poslati na naslov: bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si. Komisija za bibliotekarski izpit nalogo pregleda in lahko, če pisna naloga ne ustreza pogojem iz Navodil, pisno nalogo zavrne ali kandidata pozove, naj v sedmih dneh od prejema poziva pisno nalogo v skladu z navodili popravi ali dopolni.

Če Komisija za bibliotekarski izpit pisno nalogo zavrne ali oceni, da naloga v predpisnem roku, ni ustrezno popravljena ali dopolnjena, kandidat ne more pristopiti k bibliotekarskemu izpitu v določenem izpitnem roku.